Model 10

  • Heavy duty UV Eraser NO timer
  • Erases upto 9 EPROMs(one 4W bulb)